„Stredná cesta
je tá pravá...”

Ladislav Briestenský

Vitajte na mojej stránke ViaCredo :-)

 úvod 
 aktuality 
 druhy služieb 
 témy 
 päť ponúk 
 vnútorné normy 
 pre miestnu samosprávu 
 ceny, objednávky
a dohody 
 pracovné CV 
 osobné krédo 
 miesto
na relax 

› ÚVOD › pracovné CV

LADISLAV BRIESTENSKÝ

Prehľad povolaní a pozícií

1977-1990: Západoslovenské tehelne Pezinok - podnikový právnik
1990-1998: Mesto Pezinok - prednosta mestského úradu
1994-1998: Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy v SR - prezident
(v r. 2007 udelené čestné členstvo)
1998-2001: Občianske združenie EQ KLUB Pezinok - riaditeľ, programový a projektový manažér, tréner, konzultant
2001-2002: PDCS (Partners for Democratic Change Slovakia) Bratislava - lektor, facilitátor, poradca, konzultant, tréner, vyjednávač
2003-2007: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam - riaditeľ
od 05/2007 dodnes: poradca, konzultant, lektor, tréner, facilitátor; zameranie: manažment miestnych samospráv a alternatívne spôsoby riešenia konfliktov
od 11/2007 dodnes: odborný garant Manažérskeho vzdelávania Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR

Kvalifikácia, tréningy, kurzy, študijné cesty, uznanie

1972-1977 Právnická fakulta UK v Bratislave
máj 1997 Komunikácia miestnej samosprávy s občanmi - študijná cesta vo Veľkej Británii (York, Barnsley, Birmingham) organizoval British Know-How Fund v spolupráci s Birmingham University
júl 1997 Public Interest Law - workshopy počas Sympózia "Public Interest Law" v Durbane (Juhoafrická republika)
október 1997 Progresívne spôsoby činnosti a spolupráca samospráv na miestnej, regionálnej a federálnej úrovni - študijná cesta v USA, organizoval Research Triangle Institute International (Washington, Chicago, Phoenix, Good Year)
1998-2002 rozšírenie kvalifikácie a aktivít o mediáciu a vzdelávanie zážitkovými metódami v oblasti manažmentu, občianskej participácie a alternatívneho riešenia konfliktov
1998-1999 "Všeobecný manažment - manažment zmien"; komplexný cyklus tréningov pre trénerov manažmentu, certifikovaný Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj (USAID)
1999 "Alternatívne riešenie sporov - mediácia"; výcvikový kurz v ARK, prvá mediačná spoločnosť, akreditovaný Ministerstvom školstva SR
1999 "Občianska participácia"; tréning pre trénerov certifikovaný Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj (USAID)
júl 1999 Certificate of Appreciation (osvedčenie o uznaní) vydané ICMA (International City/County Management Association) & LSGAC (Local Self-Government Assistance Center založené USAID) za významný prínos k programu rozvoja občianskej participácie na Slovensku

Súvisiace aktivity a publikácie

1996-2000 Program podpory komunitných iniciatív Nadácie otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation Bratislava, člen expertnej komisie
1996 publikácia autorov Prusák, Škultéty, Čapková: "Optimalizácia uplatnenia verejnej moci v miestnych podmienkach"- manažér projektu
1997 publikácia "Dekocúrkovizácia", manuál pre komunitné iniciatívy - spoluautor
1998-1999 LSGAC (Local Self-Government Assistance Center) založené Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj (USAID) člen expertnej komisie v programe Občianska participácia
1998-2002 vlastné projekty so zameraním na rozvoj miestnej demokracie (Program SAMO - Rozvoj miestnych komunít) a sprístupnenie poznatkov o práve širokej verejnosti (tzv. Street Law); viaceré projekty vyústili do publikácií (podrobnosti nižšie)
1998-2001 päťdielna sada slovenských manuálov Street Law (Právo pre všetkých) - autor, konzultant, koordinátor autorského tímu
1999 publikácia autorov Prusák, Škultéty: "Miestna samospráva ako verejná autorita" - manažér projektu
1999 publikácia "Inšpirácie v praxi", zbierka pozoruhodných príkladov z fungovania miestnej demokracie na Slovensku - autor a manažér projektu
1999 publikácia "Dekocúrkovizácia 2" (Ako spraviť samosprávu samosprávou)" - autor a manažér projektu
2000 publikácia "Etické štandardy pre miestne samosprávy" - autor a manažér projektu
2001 publikácia "Otvorená samospráva" - autor a manažér projektu
2002-2004 člen pracovnej skupiny pri Ministerstve spravodlivosti SR, ktorá realizovala pilotné projekty k zavedeniu mediácie na Slovensku
2002 vedenie výcviku mediátorov pre Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci pilotného tréningu mediačných a probačných úradníkov
od 2008 dodnes pravidelná publikačná spolupráca s vydavateľstvom Wolters Kluwer - predtým známe pod menom "Iura Edition" - príspevky do odborných časopisov (najmä "Právo pre ROPO a obce") a publikácie pre miestnu samosprávu (podrobnosti nižšie)
2010 publikácia "Miestna samospráva - základné princípy fungovania" (vyd. Asociácia vzdelávania samosprávy) - spoluautor;
2014 publikácia "Sprievodca miestnou samosprávou" (vyd. Wolters Kluwer) - autor;
2014 publikácia "Miestna samospráva - základné princípy fungovania II." (vyd. Asociácia vzdelávania samosprávy) - spoluautor;
2018 publikácia "Sprievodca miestnou samosprávou" 2. doplnené a prepracované vydanie (vyd. Wolters Kluwer) - autor;
2018 publikácia "Miestna samospráva - základné princípy fungovania III." (vyd. Asociácia vzdelávania samosprávy) - spoluautor;
2020 publikácia "Efektívne zasadnutie obecného zastupiteľstva" (vyd. Wolters Kluwer) - autor;
2020 publikácia "Obecné zastupiteľstvo v otázkach a odpovediach" (vyd. Wolters Kluwer) - autor;


© Ladislav Briestenský

Valid HTML 4.01 Transitional