„Stredná cesta
je tá pravá...”

Ladislav Briestenský

Vitajte na mojej stránke ViaCredo :-)

 úvod 
 aktuality 
 druhy služieb 
 témy 
 päť ponúk 
 vnútorné normy 
 pre miestnu samosprávu 
 ceny, objednávky
a dohody 
 pracovné CV 
 osobné krédo 
 miesto
na relax 

› ÚVOD › päť ponúk

Päť ponúk, kedy môžem pomôcť:

(1) Môžem vám pomôcť spracovať alebo aktualizovať organizačný poriadok, pracovný poriadok, rokovací poriadok, štatút, či stanovy alebo iné základné vnútorné normy:

Zoznámim sa s vašou doterajšou úpravou (ak existuje), v osobnej - priemerne v cca jednohodinovej - konzultácii získam postupnými otázkami vašu predstavu o tom, čo a ako ako si želáte mať v danej norme upravené a podľa toho spracujem pracovnú verziu textu, ktorú vám poskytnem v elektronickej pdobe, aby ste si ju mohli ešte prípadne upraviť podľa vlastného želania;

(2) Môžem vám pomôcť ušetriť čas a vzdelať seba alebo kolegov alebo tímovo vyriešiť zložitejší pracovný problém:

Moderné vzdelávanie nie je už len prijímanie poznatkov, oveľa účinnejšie je učenie prostredníctvom zážitkových foriem (tréningy) s aktívnym zapojením účastníkov alebo procesne riadené spoločné riešenie konkrétnych pracovných zadaní (worskhopy);

Naštudovanie ponúkaných tém by vám zabralo nepochybne viac času ako účasť na pripravenej vzdelávacej aktivite, v ktorej sa navyše s vami podelím aj o svoje skúsenosti overené dlhodobou riadiacou praxou;

(3) Môžem vám pomôcť získať alebo zdokonaliť tzv. mäkké zručnosti v riadení:

Naozaj dobré riadenie vyžaduje nielen odborné vedomosti, ale aj ich doplnenie o zručnosti, ktoré v podmienkach pracoviska ovplyvňujú kvalitu osobných postojov, medziľudských vzťahov a mieru porozumenia; mojou ambíciou je, aby ste získali celkom prelomový vzťah k tejto téme; sám si na takýto prelom v mojom vnímaní pamätám a znamenal veľký prínos pre môj nasledujúci profesionálny i osobný život;

(4) Môžem vám pomôcť, ak potrebujete konzultačnú podporu:

Pre kvalitné rozhodovanie v zložitejších situáciách ponúkam možnosť diskrétneho a cieľavedomého dialógu, ktorý bude rešpektovať a spájať vaše špecifické znalosti interného prostredia s vonkajším nestranným pohľadom, ktorý poskytnem ako konzultant;

(5) Môžem vám pomôcť, ak potrebujete pripraviť a viesť (facilitovať) verejné zhromaždenie, valné zhromaždenie alebo iné zložité rokovanie, či stretnutie so záťažovým alebo s konfiktným prvkom:

Mám početné skúsenosti z rôznych kútov Slovenska, že ak sa takéto podujatie starostlivo pripraví a profesionálne vedie, tak dokáže naplniť aj veľmi odvážne ciele;

*

Konkrétnejšia ponuka vyplynie z dohody s klientom, keď sa spolupráca pripravuje a plne sa prispôsobuje aktuálnym potrebám klienta.


© Ladislav Briestenský

Valid HTML 4.01 Transitional